Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali

Regulamin udziału uczniów w projekcie Erasmus+ oraz mobilnościach.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2018 w ramach programu: ‘Erasmus +’ Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół.
 2. Ogólne cele projektu:
 • Uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich.
 • Rozwój współpracy międzynarodowej
 • Rozwój uczniów na drodze do obywatelstwa europejskiego
 1. Ze względu na specyfikę projektu, jednorazowo może uczestniczyć w wyjazdach sześcioro uczniów. Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów szczególnie wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.
 2. Projekt realizowany jest w formie: zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów.
 3. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:
 • wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole;
 • zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem;
 • rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych w harmonogramie;
 • współpracowanie z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu projektowego;
 • przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu oraz odbytych mobilności;
 • publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.

Kryteria kwalifikacji uczniów do udziału w zagranicznych mobilnościach

 1. Deklaracja przyjęcia gości z zagranicy podczas wizyty w Polsce.
 2. Co najmniej dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce, wysoka frekwencja.
 3. Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego.
 4. Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność, otwartość, i poszanowanie innych partnerów, reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 5. Aktywny udział w pracach projektowych.
 6. Przestrzeganie terminu realizacji zadań
 7. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.
 8. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów biorących udział w projekcie.
 9. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej.
 10. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny (np. poważna choroba), koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
 11. W razie nie przyjęcia gościa z zagranicy rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest ponieść koszty związane z pobytem tego gościa (zakwaterowanie, wyżywienie, komunikacja, wycieczki itp.) ,lub wskazanie opiekuna i zakwaterowania zastępczego.
 12. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.
 13. Opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych
 14. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej, i posiadanie karty EKUZ.
 15. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.
 16. Uczestnicy   wyjazdu   są   zobowiązani   do   bezwzględnego   przestrzegania   poleceń koordynatora projektu i opiekunów w tym stałego kontaktu elektronicznego.
 17. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:

Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej z 3 osób: Dyrekcji szkoły oraz dwóch nauczycieli zaangażowanych w prace projektowe.

Ustalenia dodatkowe:

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI)

 • Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.
 • Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci.
 1. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.
 2. Uczestnicy   wyjazdu   przestrzegają   przepisów   BHP,   przeciwpożarowych   i   kodeksu ruchu drogowego, itp.
 3. Obowiązkiem  każdego   uczestnika  wyjazdu   jest  kulturalne   zachowanie,   dbanie   o dobre   imię   szkoły   i   kraju.   Uczestnicy   nie   naruszają   godności   uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 4. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału   w   projekcie,   jego   ocena   z   zachowania   ulegnie   obniżeniu   oraz   zostaną zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły.
 5. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/opiekunowie prawni.
 6. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.
 7. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator  ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.
 8. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z Dyrekcji szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji projektu.
 9. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz w sekretariacie szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator  ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.
 2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z Dyrekcji szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji projektu.
 3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz w sekretariacie szkoły.

orzel

Dzisiaj jest:
20 Listopad 2018
Imieniny obchodzą:
Edyta, Edmund, Anatol
Do końca roku szkolnego pozostało:
-516 dni

Linki

Dziennik elektroniczny 

 

 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła

 

 

Program Bezpieczna +

Znalezione obrazy dla zapytania program bezpieczna +

 

Projekt Erasmus+

 

GMINA SITKÓWKA-NOWINY

 

Bezpieczny internet 

 

 

Ogólnopolskia Koalicja

na rzecz

Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.

 

  

Projekt Englisch Teaching

 

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Nidzicka Fundacja Rozwoju- NIDA

 

 NIDA.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Znalezione obrazy dla zapytania wfoś w kielcach

 

Zadanie pn.: Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej

w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali

realizowane przez Gminę Sitkówka - Nowiny,

 jest współfinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

zgodnie z podpisaną w dniu 17.05.2017 roku umową dotacji na kwotę 20 000,00zł.

Statystyki

Użytkowników:
8453
Artykułów:
578
Zakładek:
1
Odsłon artykułów:
361781