Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali

Sprawdzian szóstoklasisty na nowych zasadach.


Sprawdzian szóstoklasisty 2015 będzie składał się z dwóch części: pierwsza z języka polskiego i matematyki oraz druga z języka angielskiego. Sprawdzian szóstoklasisty będzie przeprowadzony w jednym dniu. Pierwsza część będzie trwać 80 minut, a druga 45.
Przeczytaj: Informator o sprawdzianie klasy VI w roku szkolnym 2014/2015.

Termin sprawdzianu ustala OKE na podstawie § 33 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007r.

RADY EGZAMINATORÓW:
1. Czytaj uważnie polecenia.
2. Dbaj o staranność i estetykę zapisu.
3. Dużo czytaj!
4. Czytaj ze zrozumieniem (opowiedz innym o tym, co czytałeś).
5. Odpowiadaj dokładnie na pytania.
6. Poćwicz wykonywanie działań pisemnych!
7. Wykonuj więcej zadań związanych z obliczeniami procentowymi. Więcej czytaj, celem utrwalenia poprawnej pisowni, interpunkcji i ortografii.
8. Pracuj z tekstem.
9.Ćwicz krótkie formy wypowiedzi.
10. Ćwicz umiejętność swobodnego wypowiadania własnych sądów, opinii na różne tematy.
11. Pisz zdania pojedyncze rozwinięte zamiast złożonych.
12. Dbaj o staranność zapisu działań matematycznych -(niestaranność jest powodem błędów w obliczeniach).
13. Działania matematyczne licz dwa razy.
14.Zawsze próbujcie rozwiązać zadanie matematyczne - nawet, jeśli wydają się trudne zapisujcie każde działanie - każdy punkt może się przydać.
15. Jeśli nie jesteś pewny poprawności rozwiązania, lecz nie masz innego pomysłu, nie przekreślaj tego, co już zostało napisane.
16. Nie powtarzaj wyrazów w bliskim sąsiedztwie.
17. Liczy się jakość a nie ilość napisanego tekstu.
18.Sprawdź poprawność wyniku z warunkami zadania.
19. Nie bój się sprawdzianu!!!

Sprawdzian w klasie VI w pigułce:

1. Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy. Piszą go każdego roku wszyscy uczniowie klas szóstych: ten sam test, tego samego dnia, o tej samej godzinie. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
2. Jest opracowywany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy wymagań egzaminacyjnych, które można znaleźć poniżej.
3. Szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań znaleźć można na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (Sprawdzian).
4. Sprawdzian ma charakter ponadprzedmiotowy (z wszystkich wiodących przedmiotów w klasach I- VI ). Sprawdza umiejętności w zakresie:
czytania
pisania
rozumowania
korzystania z informacji
wykorzystywania wiedzy w praktyce.
5. Sprawdzian odbywa się w macierzystej szkole ucznia lub innej placówce wskazanej przez OKE. Na terenie każdej placówki sprawdzian organizuje zespół powołany przez dyrektora OKE.
6. Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów zewnętrznych wpisanych do ewidencji egzaminatorów OKE. Wynik jest opisany w skali punktowej (od 0 do 40).
7. Podstawą prawną sprawdzianu jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami) oraz § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu:

1. Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do sprawdzianu/egzaminu określa Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562 ze zmianami).
2. Uczniowie z ważną opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do zdawania sprawdzianu/egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. do wydłużonego czasu zdawania, dodatkowych urządzeń lub pomocy ze strony zespołu nadzorującego).
3. Uczeń (słuchacz) zgłasza się na sprawdzian/egzamin w wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego miejscu i czasie.
4. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.
5. Na sprawdzian/egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
6. Sprawdzian/egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie (słuchacze) spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.
7. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety z zestawami egzaminacyjnymi są nienaruszone i otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów (słuchaczy).
8. Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego sprawdzian/egzamin, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu sprawdzianu/egzaminu.
9. Zdający zapisuje swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego. Uczniów korzystających z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz uczniów z dysleksją wyręczają w kodowaniu członkowie zespołu nadzorującego.
10. Zdający ma obowiązek zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego. W razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego.

11. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.
12. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).
13. W czasie trwania sprawdzianu/egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu/egzaminu, a w szczególności:
a. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej),
b. nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,
c. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
d. nie wypowiada uwag i komentarzy,
e. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
f. nie korzysta z żadnych środków łączności.
14. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu sprawdzianu/egzaminu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian/egzamin danego ucznia (słuchacza), unieważnia mu sprawdzian/egzamin i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu. Unieważnioną pracę załącza do protokołu.
15. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń (słuchacz) wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
16. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie (słuchacze) kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.
17. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie sprawdzianu/egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu/egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.
18. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany sprawdzian/egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej szkole (sali), lub w stosunku do poszczególnych zdających. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
19. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów (słuchaczy) dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia sprawdzian albo egzamin tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza), który ponownie przystąpił do sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza).W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się „0".

Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Czytanie

Uczeń:
1) odczytuje różne teksty kultury (w tym kształtujące tożsamość narodową i postawę obywatelską):
a) źródła i teksty historyczne, w tym: fragmenty kronik, pamiętników, listów, elementy dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytki architektury reprezentatywne dla danej epoki, polskie pieśni patriotyczne,
b) teksty literackie, w tym: baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory poetyckie i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej - polskiej i światowej,
c) teksty użytkowe, w tym: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcję, przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list prywatny i oficjalny, tabelę, notatkę,
d) proste teksty podręcznikowe, a także publicystyczne i popularnonaukowe, w tym: audycję radiową i telewizyjną, artykuł prasowy,

e) przedstawienia teatralne i filmy,
f) przekazy ikoniczne, w tym: komiksy, dzieła malarskie, rzeźby, rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy przenośne,
2) określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu:
a) rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, narracja, przenośnia, rytm,
b) posługuje się czynnie terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda, opowiadanie, powieść, proza, poezja oraz podstawowymi terminami związanymi z przekazami ikonicznymi, plastyką, muzyką, radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą,
3) rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach:
a) diagramów,
b) map,
c) planów,
d) schematów,
e) innych rysunków,
4) odczytuje dane z:
a) tekstu źródłowego,
b) tabeli,
c) wykresu,
d) planu,
e) mapy,
f) diagramu
g) oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane.

Pisanie

Uczeń:
1) pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi:
a) opowiadanie,
b) opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki,
c) sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki,
d) notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia,
e) kartka pocztowa,
f) list prywatny i oficjalny,
g) telegram,
h) zaproszenie,
i) zawiadomienie,
j) ogłoszenie,
k) instrukcja,
l) przepis,
2) formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji):
a) pyta i odpowiada,
b) potwierdza i zaprzecza,
c) poleca i prosi,
d) przyrzeka i obiecuje,
e) zachęca i zniechęca,
f) zaprasza,
g) przeprasza,
h) współczuje,
i) żartuje,
j) wątpi,
k) odmawia,
3) buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,

4) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli:
a) przenosi informacje na oś liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych,
b) wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku,
5) dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu:
a) dostosowuje zapis do formy wypowiedzi,
b) wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,
c) pisze czytelnie.

Rozumowanie 

Uczeń:
1) posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń:
a) sytuuje je w przestrzeni,
b) umieszcza daty w przedziałach czasowych,
c) oblicza upływ czasu między wydarzeniami,
d) porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej.
2) przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk:
a) domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom,
b) wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski,
c) wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka,
3) określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego:
a) wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów,
b) opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe,
4) wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić, wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,
5) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą:
a) wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego,
b) prostego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,
c) planu,
d) mapy,
e) prostego schematu,
f) diagramu słupkowego,
g) innego rysunku,
6) rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności:
a) liczb,
b) figur,
c) zjawisk,
d) przemian,
e) obiektów przyrodniczych,
f) elementów środowiska,
g) wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je,
7) dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach:
a) opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym, spotykane w najbliższym otoczeniu,
b) na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu,
8) ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,
9) analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność:
a) porównuje wyniki z własnym doświadczeniem,
b) sprawdza wyniki z warunkami zadania. 

Korzystanie z informacji

Uczeń:
1) wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi,
2) analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami (osadzonymi także w wartościach).

Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Uczeń:
1) posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku,
2) wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji,
3) wykonuje obliczenia dotyczące:
a) długości,
b) powierzchni,
c) objętości,
d) wagi,
e) czasu,
f) temperatury,
g) pieniędzy,
4) planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora,
5) wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności:
a) liczb,
b) figur,
c) zjawisk,
d) przemian,
e) obiektów przyrodniczych,
f) elementów środowiska i stosuje je do rozwiązania problemu,
6) zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych,
7) wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne,
8) rozumie potrzebę stosowania zasad:
a) higieny,
b) bezpieczeństwa,
c) zdrowego trybu życia,
d) oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody,
e) postępowania w środowisku przyrodniczym.

Na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdziecie Państwo również:
STANDARDY WYMAGAŃ PRZEZNACZONE DLA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH, NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH
Polecam również stronę: www.oke.waw.pl , gdzie oprócz wszystkich informacji o sprawdzianie znajdziecie arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami z lat 2002 - 2009.

orzel

Dzisiaj jest:
21 Październik 2018
Imieniny obchodzą:
Urszuli, Celiny, Hilarego
Do końca roku szkolnego pozostało:
-486 dni

Linki

Dziennik elektroniczny 

 

 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła

 

 

Program Bezpieczna +

Znalezione obrazy dla zapytania program bezpieczna +

 

Projekt Erasmus+

 

GMINA SITKÓWKA-NOWINY

 

Bezpieczny internet 

 

 

Ogólnopolskia Koalicja

na rzecz

Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.

 

  

Projekt Englisch Teaching

 

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Nidzicka Fundacja Rozwoju- NIDA

 

 NIDA.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Znalezione obrazy dla zapytania wfoś w kielcach

 

Zadanie pn.: Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej

w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali

realizowane przez Gminę Sitkówka - Nowiny,

 jest współfinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

zgodnie z podpisaną w dniu 17.05.2017 roku umową dotacji na kwotę 20 000,00zł.

Statystyki

Użytkowników:
8429
Artykułów:
578
Zakładek:
1
Odsłon artykułów:
350277