Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali

 

 

Rys historyczny


Na obszarze obejmującym obszar obecnej Gminy Sitkówka-Nowiny, osadnictwo człowieka istniało już od najwcześniejszych lat. Znaleziska z Jaskini Raj dowodzą pobytu i działalności myśliwskiej człowieka neandertalskiego sprzed około 50 tys. lat. Istniejące stanowiska archeologiczne świadczą o osadnictwie z epoki neolitu, brązu, żelaza. W IX wieku ziemie te znajdowały się w granicach państwa Mieszka I i były obiektem ekspansji osadników. Miały istotne znaczenie dla kształtującego się młodego organizmu państwowego, wiele uwagi poświęcili im panujący (Łokietek i Kazimierz Wielki).
Po utworzeniu państwa polskiego, rzeki odgrywały rolę granic państwowych, kościelnych. Rzeka Bobrza oddzielała diecezję krakowską od gnieźnieńskiej, stan ten uległ zmianie dopiero na początku XIX wieku w chwili utworzenia diecezji kieleckiej.
W późniejszym okresie okazało się, że nie bez znaczenia były zdeponowane tu przez przyrodę cenne bogactwa mineralne, szczególnie kruszce. Te właśnie skarby ziemi stymulowały przez kolejne wieki rozwój procesów osadniczych, gospodarczy rozkwit, a co się z tym wiąże, intensywne eksploatowanie zasobów. W XII wieku zaczął się rozwój górnictwa i hutnictwa żelaza, a u jego schyłku datuje się początki górnictwa i hutnictwa kruszcowego, tj. wydobycia i przetwórstwa rud ołowiu, miedzi i srebra. Najświetniejszy okres w dziejach regionu to XV i XVI wiek. Lustracja dóbr królewskich w Polsce w l 564 roku w tym Chęcińskiego Ośrodka Górniczego, potwierdza wydobycie ołowiu i miedzi na Górze Zelejowej, Bolechowickiej, Czerwonej Górze, Berberysówce. Rudę żelaza wydobywano na Górze Telegraf. W Białogonie pracowała huta miedzi i ołowiu, a w Woli Murowanej huta ołowiu. Właścicielem zasobów mineralnych był król, z ramienia którego administracje sprawował żupnik, a od wydobytych rud pobierano tzw. olborę. Dochody królewskiego starostwa Chęcińskiego z tego tytułu były znaczne, a starostwo należało do najbogatszych w kraju. Przetwórstwo rud wymagało dużych ilości drewna, dlatego nastąpiło wytrzebienie ogromnych połaci lasów. W miarę wyczerpywania się złóż zmieniała się z czasem rola górnictwa kruszcowego, rozwijało się natomiast począwszy od XVII wieku kopalnictwo marmurów.
Z początkiem XX wieku zaczęto eksploatować kamień wapienny jako surowiec do wyrobu wapna palonego oraz w przemyśle chemicznym, hutniczym i cukierniczym. Najstarsze kamieniołomy w Sitkówce czynne były od początku XX wieku. W kamieniołomie Nowiny (obecnie nazywa się Zgórsko) eksploatacja prowadzona była od 1928 roku. Był on własnością braci Goldferbów pochodzenia żydowskiego, nazwę nadali mu robotnicy jako nowość – Nowiny. Kamieniołom zmieniał właścicieli, był miejscem wydobycia surowca wapienniczego dla powstałych Zakładów Cementowo-Wapienniczych w 1966 roku i funkcjonował do 1990 roku. Początkowo wydobycie kamienia prowadzono w sposób ręczny, praca odbywała się na dwie zmiany i pracowało w nim około 50 pracowników. Kamień był segregowany i ładowany na kolej wąskotorową, a następnie transportowany na stację przeładunkową w Sitkówce. Do 1988 roku w kamieniołomie eksploatację prowadzono w dwóch piętrach po 20 m każdy, a potem zaniechano z uwagi na wysokie koszty wydobycie kamienia. Od 1990 roku wyrobisko jest zalane wodą o głębokości 5 m i powierzchni 11 ha. Zbiornik wodny stanowi olbrzymi staw do hodowli ryb i jest rajem dla wędkarzy, w przyszłości służyć ma celom rekreacyjnym.
Gęstość zaludnienia w 1932 roku w rejonie obecnego Białego Zagłębia, tj. Bolechowic, Kowali, Posłowie, Sitkowki, Szewc, Woli Murowanej, wynosiła od 73 r. 94 os/km2. Ludność zatrudniona była w przemyśle wydobywczym, wapienniczym, ceramicznym, trudniła się również rolnictwem, rzemiosłem i handlem.
Przemysł ceramiczny, tj. produkcja cegły w Zgórsku, przyczynił się do wycięcia okolicznych lasów. W roku 1920 lasy tego regionu zajmowały 24%, a w 1938 roku 22% powierzchni. Uroki okolicy z osobliwością przełomu Bobrzy między Pasmem Zgórskim i Posłowickim w Słowiku doceniali współcześni żyjący w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszej XX wieku. Pobliski Słowik był miejscowością letniskową, a jego walory dodatkowo wzrosły, kiedy to w 1863 roku przeprowadzono szlak kolei dęblińskiej. W latach trzydziestych XX wieku ten kurort letniskowo-wypoczynkowy nazywany był małą krynicą Kielecczyzny, skupiał przeważnie zamożnych mieszkańców Kielc.
W 1958 roku rząd PRL zainteresował się terenami w pobliżu rzeki Bobrzy, które posiadały bogate złoża kamienia – wapienia dewońskiego i jurajskiego. Ich eksploatacja miała stać się w najbliższym czasie bardzo wydajna a okolica zatraciła charakter letniskowy. Lokalizacja Kombinatu zwanego w przyszłości Nowiny budziła spore kontrowersje. Zwyciężyła opcja wybudowania Kombinatu w odległości 1,2 km od stacji kolejowej Sitkówka i 8 km od Kielc oraz 1,5 km od ważnej arterii komunikacyjnej E-7 Kraków-Kielce, przegrała zaś opcja ekologiczna, przeciwna budowie cementowni z powodu planowanej budowy szpitala – sanatorium w Czerwonej Górze. Cementownia została zlokalizowana na terenie przysiółka o nazwie Nowiny, założonego w latach 1910-1922. Budowę kombinatu rozpoczęto w 1961 roku i trwała ona pięć lat. W 1970 roku rozpoczęto budowę cementowni Nowiny II a rozruch jej nastąpił w 1973 roku. Cementownia I ze szlamu, natomiast cementownia II z mączki produkowały półprodukt klinkier, z dodatkiem żużlu, pyłu dymnicowego, pyłów z elektrofiltrów, kamienia wapiennego, gipsowego produkowany był cement.
Niemal od samego początku produkcji cementu zwrócono uwagę na zapylenie okolicy. Od 1969 roku zostały założone filtry na kominy, nadal jednak piętą Achillesową cementowni był problem zapylenia. Sprawa ta często była prezentowana w prasie lokalnej i krajowej. Rozgoryczeni rolnicy z Bolechowic, Zgórska, Kowali, Zagród zaczęli występować do dyrekcji zakładu o odszkodowania.
Od 1979 roku zmniejszała się wydajność pracy elektrofiltrów i ich efektywność spadła do 56%. Wyłączane elektrofiltry i praca cementowni całą parą przyczyniła się do niszczenia przyrody od pyłów cementu płynących chmurami nad Słowikiem, Sitkówką, Zgórskiem. Trzcinkami i całą okolicą.
W 1992 roku w ZCW przeprowadzono modernizację zakładu, przy wydatnej pomocy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, wymieniono ponownie filtry i elektrofiltry. Dzięki temu Nowiny opuściły listę 80 najgroźniejszych trucicieli atmosfery, na której znajdowały się przez kilka lat. Zlikwidowano też tzw. wtórne zapylenie. Na drogach zewnętrznych usuwano pył, a nawierzchnie zaczęto polewać wodą przemysłową pompowaną z wyrobiska, przeznaczoną potem do produkcji szlamu. Nie trafiła więc do Bobrzy. Od czerwca 1996 roku rozpoczęła się nowa karta historii cementowni "Nowiny", która została sprywatyzowana i stała się członkiem niemieckiego koncernu Dyckerhoff. Obok cementowni wspaniale prezentuje się też wchodzące w skład koncernu Dyckerhoff fabryka suchych zapraw tynkarskich, klei do flisz, fugi itp. Systematyczne pomiary wykazują, że normy zapylenia nie są przekraczane.

 

Geografia


Gmina Sitkówka-Nowiny powołana została decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dniem l stycznia 1974 roku. Należy do powiatu kieleckiego i jest jedną z najbardziej uprzemysłowionych gmin regionu kieleckiego, stanowi centrum tzw. "Białego Zagłębia". Ze względu na sposób zagospodarowania terenów można wyróżnić w Gminie obszary o charakterze: przemysłowym, miejskim, wiejskim. Działalność przemysłowa skupiona jest w południowo-wschodniej części Gminy.
Lokalizacja licznych branż przemysłu ciężkiego-cementowo-wapienniczego oraz chemicznego w okresie socjalistycznym, przyczyniła się do szybkiej degradacji naturalnego środowiska na terenie Gminy. Ogromne kombinaty przemysłowe, tj. ZCW Nowiny, Fabryka Tlenku Glinu oraz kopalnie odkrywkowe-kamieniołom Kowala, Posłowice, Radkowie Jaźwca w bardzo szybkim tempie przyczyniły się do zupełnej degradacji naturalnego środowiska w stopniu określonym przez specjalistów mianem klęski ekologicznej.
W roku 1991 w wyniku audytu Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Naturalnego Środowiska ONZ Gmina Sitkówka-Nowiny zaliczona została do gmin o specyfice terenów klęski ekologicznej. Dowodem tego była degradacja lasów (40% drzewostanu) uległo zniszczeniu.
Na terenie Gminy nie występowała żadna zwierzyna leśna, zaś w przepływającej przez Gminie rzece Bobrza zanikło jakiekolwiek życie biologiczne. Gleby na terenie Gminy były do tego stopnia zakwaszone i zanieczyszczone związkami metali ciężkich, iż jakakolwiek uprawa i hodowla była niemożliwa.
Sytuacja była tak katastrofalna, iż nawet woda z podziemnych ujęć nie nadawała się do spożycia o czym informowały tabliczki ostrzegawcze w Gminie. Stan ten spowodował, iż lokalny samorząd Gminy Sitkówka-Nowiny z chwilą wdrożenia nowych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego stanął przed zadaniem prawie niemożliwym, jakim było nie tylko przerwanie dalszej degradacji naturalnego środowiska, ale również odbudowa potencjału przyrodniczego w zakresie flory i fauny.
Gmina Sitkówka-Nowiny położona jest w centralnej części Województwa Świętokrzyskiego i w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Gmina zajmuje powierzchnię 45,6 km2, z czego 19,03 km2 stanowią lasy i grunty leśne (około 42%).
Siedziba gminy położona jest w odległości 12 km na południe od Kielc. Długość gminy wynosi 13 km na kierunku wschód-zachód, natomiast szerokość na jej kierunku północ-południe wynosi ok. 3 km. W bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Sitkówka-Nowiny znajdują się: Gmina Piekoszów (od północnego-zachodu), Gmina Chęciny (od południowego-zachodu), Gmina Morawica (od południowego-wschodu) oraz Gmina Kielce (od północnego-wschodu). Według podziału administracyjnego Gmina Sitkówka-Nowiny należy do powiatu kieleckiego ziemskiego. Gmina Sitkówka-Nowiny jest gminą o statusie gminy wiejskiej i składa się z 6 sołectw (Bolechowice, Kowala, Szewce-Zawada, Wola Murowana, Zgórsko-Zagrody, Sitkówka-Trzcianki) oraz jednego osiedla mieszkaniowego (Nowiny).
Obszar Gminy Sitkówka-Nowiny odróżnia się od terenów sąsiednich rzeźbą skalistych pasm i rozdzielających je dolin. Przez centralną część obszaru ciągnie się Pasmo Zgórskie z dominującą Górą Patrol (389 m) oraz Pasmo Posłowickie z Górą Biesak (381 m). Na południe od Pasma Zgórskiego położony jest Grzbiet Bolechowieki z Czerwoną Górą (328 m), gdzie wśród lasów znajduje się historyczny kamieniołom "Zygmuntówka" i perła przyrody nieożywionej ziemi Chęcińskiej - Jaskinia Raj.

 

 

Przyroda

 

Gmina Sitkówka-Nowiny zlokalizowana jest w obrębie Kielecko-Chęcińskiego Parku Krajobrazowego z cennymi miejscami przyrodniczymi i rezerwatami przyrody. Jest to jedyne miejsce w Europie gdzie na tak małej powierzchni występują skały wszystkich epok geologicznych, jakie zaszły na ziemi w ciągu ostatnich 500 mln. lat, poczynając od kambru (m.in. piaskowce budujące Pasmo Zgórskie), a kończąc na czwartorzędzie (piaski i gliny zwałowe).
Na terenie Parku znajduje się najpiękniejsza jaskinia Europy - Jaskinia "Raj" z bogatą szatą naciekową – stalaktytami, stalagnatami i stalagmitami i śladami pobytu człowieka neandertalskiego, oraz tajemnicza i dotychczas niezbadana Jaskinia "Piekło". Na terenie Parku znajduje się także rezerwat przyrody "Miedzianka" z cennymi stanowiskami roślinnej szaty stepowej. Dla miłośników przyrody teren gminy kryje szereg ciekawych stanowisk fauny i flory. W rzece Bobrzy swoje siedliska mają bobry oraz wydry, natomiast w lasach wchodzących w skład Parku spotkać można zwierzęta łowne – jelenie, sarny, daniele, bażanty, kuropatwy, zające, a także dziki.
Teren gminy to także swoisty raj dla paleontologów. Liczne wyrobiska złóż kamienia z okresu jury odsłoniły wspaniałe skamieniałości prehistorycznych zwierząt i roślin, które można dziś podziwiać w ich naturalnie zachowanej formie w Nowinach, Kowali i Radkowicach.
Gmina Sitkówka-Nowiny dzięki inwestycjom w ochronę naturalnego środowiska i infrastrukturę proekologiczną nagrodzona została najbardziej prestiżowymi nagrodami ekologicznymi. Gmina posiada Certyfikat "Ekologiczna Gmina" przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, tytuł "Gmina Przyjazna dla Środowiska" przyznawany przez Polsko-Niemiecko-Austriacką Konferencję Ekologiczną oraz tytuł "Najbardziej ekologicznej gminy województwa świętokrzyskiego"

 

Trzcianki – dawna podmiejska miejscowość letniskowa
Trzcianki zlokalizowane są nad piękną rzeką Bobrzą w pobliżu kompleksu sportowo – rekreacyjnego, w skład którego wchodzą: Kryta Pływalnia „Perła", Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ventus", boiska sportowe, boiska piłki plażowej i skate park. Z okresu świetności letniska pozostały zabytkowe wille z lat 30 XX wieku, ruiny młyna wodnego z 1880 r. i ruiny tzw. sanatorium. Przez Trzcianki przebiega znakowana ścieżka dydaktyczna Klubu 4H, której trasa przechodzi obok wymienionych wyżej obiektów.

 

Przyrodnicza Ścieżka Dydaktyczna Klubu 4H
Otwarta w lipcu 2006 roku, przebiega przez malownicze tereny doliny Bobrzy i Pasma Bolechowickiego. Na trasie ścieżki można się zapoznać z walorami przyrodniczymi i kulturowymi tej części Gminy Sitkówka-Nowiny. Nadaje się ona idealnie do uprawiania turystyki pieszej oraz edukacyjnej dla grup szkolnych. Na trasie znajdują się punkty wypoczynkowe oraz tablice informacyjne.
Długość trasy – 5 km, czas przejścia ok. 3 godz. Trasa ścieżki: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nowiny – Zagrody – Przełom Bobrzy – Zadrzewienia i starorzecza w dolinie Bobrzy – Trzcianki – Kamieniołom Zgórsko – Murawy i lasy na Górze Berberysówka – Łąki w dolinie Bobrzyczki – Osiedle Nowiny – Schronisko"Ventus".

 

Pasmo Zgórskie
Pasmo Zgórskie położone jest w północno – zachodniej części Gminy Sitkówka-Nowiny i w całości położone jest w Chęcińsko – Kieleckim Parku Krajobrazowym. Z uwagi na wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe teren ten znakomicie nadaje się do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Przez Pasmo Zgórskie przebiegają trzy szlaki turystyczne piesze koloru czerwonego, niebieskiego i czarnego, szlak geologiczny oraz trzy szlaki rowerowe koloru niebieskiego, czarnego i żółtego. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynek dawnej szkoły w Szewcach, pomnik upamiętniający bitwę oddziałów AK w 1944 r. w Szewcach, zespół dworski z I połowy XIX wieku w Zgórsku oraz przydrożne kapliczki.
Z uwagi na propozycje zmiany przebiegu szlaku niebieskiego, czarnego i szlaku geologicznego występuje różnica pomiędzy oznakowaniem szlaku w terenie, a zaznaczonym przebiegiem na mapach turystycznych.

 

Walory geologiczne w Gminie Sitkówka-Nowiny

 

Dowody świadczące o przeszłości geologicznej terenu Gminy Sitkówka-Nowiny można odnaleźć w licznych odsłonięciach geologicznych oraz starych wyrobiskach górniczych. Omawiany obszar jest rajem dla geologów, studentów, uczniów szkół geologicznych i górniczych, turystów i miłośników przyrody oraz kolekcjonerów minerałów i skamieniałości.
Najciekawsze obiekty geologiczne to:
Rezerwat przyrody nieożywionej „Góra Żakowa"
Góra Berberysówka i kamieniołom „Zgórsko"
Pomnik przyrody „Kowala"
Kamieniołom „Szewce"
Góra Ołowianka.
Następuje rozwój geoturystyki i edukacji przyrodniczej , której efektem w przyszłości będzie udostępnienie turystyczne odsłonięć geologicznych. Aktualnie udostępnione są Góra Berberysówka i Kamieniołom „Zgórsko" – przyrodniczą ścieżką dydaktyczną Klubu 4H.
Obiekty geologiczne można zwiedzać:
oznakowanymi ścieżkami dydaktycznymi
oznakowanymi szlakami pieszymi i rowerowymi
z przewodnikiem turystycznym – terenowym.

 

Infrastruktura lokalna

 

1. Gospodarka ściekowa
W Woli Murowanej znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków dla Kielc. Strefa ochrony sanitarnej wynosi 200 m. Komunalna oczyszczalnia ścieków w Sitkówce jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną pracującą w oparciu o jednostopniowy osad czynny z częściowym usuwaniem biogenów. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki doprowadzone z Kielc, gminy Sitkówka-Nowiny oraz zachodniej części gminy Masłów. Przyjmuje także ścieki dowożone taborem asenizacyjnym z terenów nieskanalizowanych. Ścieki są zrzucane i badane pod względem jakościowym poprzez automatyczną stację zlewczą. Odbiorcą oczyszczonych ścieków jest rzeka Bobrza. Przez sołectwo Zgórsko i Wola Murowana przebiega kolektor doprowadzający ścieki z Kielc do oczyszczalni w Sitkówce. Równolegle do niego przewidywane są dwie nitki kolektorów grawitacyjnych.
Kanalizacja sanitarna istnieje w miejscowościach:
sołectwie Zagrody, w Zgórsku i Osiedlu Nowiny (ścieki są doprowadzane do kolektora z Kielc)
w Woli Murowanej (podobnie jak wyżej)
w miejscowościach Słowik Markowizna, Trzcianki, Bolechowice.
W miejscowości Kowala, Szewce-Zawada i Wola Murowana-Sołtysy sieć kanalizacyjna jest w trakcie realizacji. Kanalizacja deszczowa funkcjonuje w sołectwie Zagrody w Osiedlu Nowiny.

 

2. Zaopatrzenie w wodę
Gmina jest w pełni zwodociągowana. W latach 1995-1999 powstał wodociąg Szewce-Zawada, Bolechowice, wodociąg w Trzciankach, nastąpiła przebudowa wodociągu w Woli Murowanej. Głównym źrodłem zaopatrzenia w wodę jest studnia głębinowa 5A zlokalizowana w Bolechowicach, plus pomocnicza studnia Nr 2 zlokalizowana na terenie Cementowni „Nowiny" Sp. z o.o.
Kowala zaopatrywana jest z sieci wodociągowej ZPW Trzuskawica. Miejscowość Szewce-Zawada zasilana jest w wodę z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Zawada oraz drugostronnie ze studni 5A za pośrednictwem pompowni zlokalizowanej w Zgórsku. Wody z tych ujęć odpowiadają normom dla wód pitnych. Woda w gminie jest bardzo dobrej jakości.

 

3. Zaopatrzenie w energię elektryczną
Przez teren gminy nie przebiegają linie wysokiego napięcia powyżej 110 kV. Za południowo-zachodnia granicą gminy zlokalizowana jest stacja systemowa 220/110 kV „Radkowice" z której wyprowadzone są linie 110 kV, z których część biegnie przez gminę Sitkówka-Nowiny.
Linie 110 kV
Sieciami do 110 kV na terenie gminy zarządza Zakład Energetyczny „Zeork" S.A. w Skarzysku Kamiennej. Gmina leży w obrębie Rejonowego Zakładu Energetycznego Kielce i obsługiwana jest przez Posterunek Energetyczny w Wolicy.
Na terenie gminy znajdują się Główne Punkty Zasilające przedsiębiorstwa przemysłowe- Cementownia „Nowiny"Sp. z o.o. w Nowinach oraz Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica" S.A. w Sitkówce.
Ze względu na stacje systemowa 220/110 kV „Radkowice" przez gminę przebiega szereg linii 110 kV o charakterze tranzytowym:
odcinek jednotorowej linii relacji Radkowice-Kielce przebiegający po pólnocno-zachodniej części gminy
dwie równolegle, jednotorowe linie relacji Radkowice-Cementownia do zasilani południowej stacji transformatorowej w Cementowni „Nowiny" Sp. z o.o.
Sieci średniego napięcia
Zaopatrzenie gminy w energie elektryczna realizowane jest poprzez linie średniego napięcia rzędu 15 kV i 30 kV.
Zasilanie odbywa sie poprzez linie magistralna 15 kV relacji Wolica-Kielce oraz linie 30 kV GPZ Niewachlów-Checiny
Oprócz linii napowietrznych SN w gminie prowadzone są także linie kablowe. Występujące na terenie gminy stacje transformatorowe napowietrzne i wnętrzowe są w stanie pokryć ewentualne zwiększenie zapotrzebowania mocy często jedynie poprzez wymianę transformatora na jednostkę o większej mocy.

 

4. Komunikacja
Drogowy układ komunikacyjny gminy tworzą:
droga krajowa, międzynarodowa nr 7 Gdańsk-Warszawa-Kielce-Kraków-Chyżne
droga wojewódzka nr 762 Kielce-Chęciny-Małogoszcz
drogi powiatowe
drogi gminne i wewnętrzne drogi zakładowe
linie kolejowe
Najważniejszym elementem układu komunikacyjnego jest droga wojewódzka przebiegająca przez środek gminy i łącząca ja z miastem wojewódzkim Kielce. Droga krajowa międzynarodowa przebiegająca w zachodniej części gminy przez miejscowość Szewce ma charakter tranzytowy.
Linia kolejowa nr 8 relacji Warszawa-Kraków stanowi jedno z najważniejszych połączeń kolejowych województwa świętokrzyskiego. Na trasie kolei znajduje się stacja Sitkówka-Nowiny, z której odgałęziają się:
linia dwutorowa, zelektryfikowana w kierunku Buska Zdroju
łącznica kolejowa do Górek Szczukowskich, położonych na linii Kielce-Częstochowa
Stacja kolejowa obsługuje również bocznice kolejowe z Cementowni Nowiny oraz ZPW Trzuskawica poprzez trzy zespoły torów zdawczo-odbiorczych zlokalizowanych na terenie tych zakładów. Bocznice prowadzone są w sposób bezkolizyjny

 

5. Zaopatrzenie w gaz
Obecnie gmina nie jest zgazyfikowana co wynika z braku infrastruktury gazowej wysokoprężnej.

 

6. Telekomunikacja
Teren gminy obsługiwany jest przez Telekomunikację Polską S.A. Cały obszar obsługuje centrala telefoniczna zlokalizowana w Nowinach. Gmina jest w bardzo dobrym stopniu stelefonizowana i mimo to liczba abonentów telefonicznych stale wzrasta.

 

7. Gospodarka cieplna
Na terenie gminy zaopatrzenie w ciepło jest realizowane głównie przez kotłownie indywidualne (budownictwo jednorodzinne) oraz przez kotłownie lokalne. Na terenie osiedla Nowiny znajduje się kotłownia o mocy 6,6 MW, z której wyprowadzona jest sieć cieplna do budownictwa wielorodzinnego, znajdującego się na terenie osiedla.. Podstawowym paliwem w istniejących kotłowniach jest węgiel kamienny. Wśród lokalnych kotłowni przeważają źródła ciepła opalane paliwami ekologicznymi np: olejem opałowym. Są one usytuowane:
w Bolechowicach przy szkole
przy Remizie OSP w Kowali
w Kowali przy szkole
przy pływalni "Perła"
przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

 

8. Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami na terenie gminy prowadzona jest przez następujące przedsiębiorstwa:
„Czystopol" S.C. Mirosław Bielas i Leopold Bolmiński z Chęcin
PPUH EKOM S.C. z Chęcin
MPO Sp. z o.o. Kielce
Przedsiębiorstwa te zajmują się opróżnianiem kontenerów na odpady. Odpady wywożone na międzygminne wysypisko odpadów w Promniku. Wysypisko przyjmuje śmieci z Kielc i trzynastu okolicznych gmin. Wywożone odpady nie są segregowane. Jedynym pozyskiwanym surowcem wtórnym jest złom metalu.

 

9. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Najważniejszymi czynnikami powodującymi zanieczyszczenia powietrza sa:
przemysł
spalanie paliwa stałego (węgiel, miał kokosowy, koks) oraz spalanie odpadów w piecach indywidualnych gospodarstw domowych,
komunikacja
Substancjami zanieczyszczającymi powietrze i źródłami ich pochodzenia sa:
Zanieczyszczenia
Źródło emisji
Pył ogółem
spalanie paliw, unoszenie się pyłu w powietrzu, pojazdy
SO2 – dwutlenek siarki
spalanie paliw zawierających siarkę
NO – tlenek azotu
spalanie paliw
NO2 – dwutlenek azotu
spalanie paliw i procesy technologiczne
NOx – suma tlenków azotu
sumaryczna emisja tlenków azotu(NO,NO2)
CO – tlenek węgla
produkt niepełnego spalania
O3 – ozon
powstaje naturalnie oraz z innych zanieczyszczeń (utleniaczy)
Amoniak, metan
transport, produkcja rolna, produkty spalania
Jednym z najpoważniejszych źródeł zanieczyszczeń jest przemysł. Największymi emitorami zanieczyszczeń są zlokalizowane we wschodniej części gminy Cementownia "Nowiny" Sp.zo.o. oraz zakłady Przemysłu Wapienniczego "Trzuskawica". Danych o stężeniu pyłów i gazów w powietrzu na terenie gminy dostarczają punkty pomiarowe sieci monitoringu regionalnego w Chęcinach oraz utworzona w 1998 r. lokalna siec monitoringu Cementowni "Nowiny" Sp. z o.o. i ZPW "Trzuskawica" S.A.
W okresie zimowym wzrasta emisja pyłów i zanieczyszczeń spowodowanych spalaniem paliw stałych w kotłowniach i indywidualnych piecach centralnego ogrzewania. Podwyższone stężenia zanieczyszczeń komunikacyjnych mogą występować w bezpośrednim otoczeniu głównych dróg w porach zwiększonego natężenia ruchu, przede wszystkim wzdłuż drogi krajowej nr E-762. Wzrost zagrożenia wynikający ze wzrostu ruchu pojazdów jest redukowany poprzez stosowanie paliw ze zmniejszoną ilością trujących związków.

 

10. Klimat akustyczny
Na terenie gminy nie prowadzono badań poziomu hałasu. Ponadnormatywny poziom hałasu występuje w otoczeniu szlaków komunikacji kołowej i dotyczy dróg o znacznym natężeniu ruchu biegnących wśród zwartej zabudowy - droga wojewódzka nr 762. małe natężenie ruchu na pozostałych drogach przebiegających wzdłuż ciągów gęstej zabudowy pozwala wnioskować o zachowaniu obowiązujących standardów klimatu akustycznego.
Innym źródłem hałasu są roboty strzałowe wraz z ich sygnałami ostrzegawczymi prowadzone zgodnie z planem ruchu w ramach eksploatacji prowadzonej w kamieniołomach.

 

orzel

Dzisiaj jest:
20 Październik 2018
Imieniny obchodzą:
Ireny, Kleopatry, Jana
Do końca roku szkolnego pozostało:
-485 dni

Linki

Dziennik elektroniczny 

 

 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła

 

 

Program Bezpieczna +

Znalezione obrazy dla zapytania program bezpieczna +

 

Projekt Erasmus+

 

GMINA SITKÓWKA-NOWINY

 

Bezpieczny internet 

 

 

Ogólnopolskia Koalicja

na rzecz

Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.

 

  

Projekt Englisch Teaching

 

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Nidzicka Fundacja Rozwoju- NIDA

 

 NIDA.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Znalezione obrazy dla zapytania wfoś w kielcach

 

Zadanie pn.: Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej

w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali

realizowane przez Gminę Sitkówka - Nowiny,

 jest współfinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

zgodnie z podpisaną w dniu 17.05.2017 roku umową dotacji na kwotę 20 000,00zł.

Statystyki

Użytkowników:
8429
Artykułów:
578
Zakładek:
1
Odsłon artykułów:
350070