Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali

Program Profilaktyki Środowiska Szkolnego w Szkole Podstawowej im. gen Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali

Podstawa prawna działań profilaktycznych
 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 roku.
 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizowania zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej w szkołach.
 Rządowy program na lata 2008 -2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła".
 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 18 sierpnia 1994 roku ( rozdz. 1 art. 1.1.)
 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( rozdz. 1art.2.1).
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
 Ustawa z dnia 8 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 9art. 3).
 Statut szkoły.
 Program wychowawczy szkoły.

Założenia programu profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki jest skonstruowany tak, aby umożliwić jego realizację na wszystkich poziomach edukacji w szkole. Działania w nim przewidziane skierowane są do konkretnych adresatów – uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych. Posiada on jasno określone cele, zakres, formy realizacji i metody pracy. Opisuje on w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym i opiekuńczym.
Program profilaktyki tworzy spójną całość ze Szkolnym Zestawem Programów Nauczania, Programem Wychowawczym Szkoły oraz statutem Szkoły, kiedy treści profilaktyczne włączone są do realizowanych programów na poszczególnych przedmiotach, podczas zajęć pozalekcyjnych, na godzinach wychowawczych, zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pedagoga i psychologa szkolnego, na zajęciach świetlicowych oraz pogadankach i prelekcjach prowadzonych przez zaproszonych gości.

Cele szkolnego programu profilaktyki
1. Dostarczenie wiedzy na temat następstw agresywnych zachowań i stosowania przemocy.
2. Uczenie alternatywnych sposobów przeżywania codziennego życia.
3. Kształcenie nawyku kulturalnego wypowiadania się.
4. Wspomaganie dzieci z ubogich rodzin.
5. Kształtowanie u dzieci zdrowego stylu życia oraz zasad prawidłowego odżywiania.
6. Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez umiejętne postępowanie, kształtowanie postaw asertywnych.
7. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
8. Kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw wobec ludzi i środowiska przyrodniczego
9. Zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego.
10. Współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi nasze działania i misję.

Diagnoza środowiska szkolnego
Diagnozę przeprowadzoną przez zespół powołany do spraw profilaktyki opracowano w oparciu o analizę:
 Obserwacji zachowań uczniów,
 Dokumentacji szkolnej, w tym dzienników zajęć,
 Informacji uzyskanych od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły o bieżących problemach wychowawczych.
 Monitorowanie nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych.
 Rozmów z rodzicami.
 Informacji od instytucji wspierających pracę szkoły.

Kierunki działań interwencyjnych i profilaktycznych
Kierunki działań szkoły wynikających z diagnozy:
 Systematyczne rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego, oraz uczniów wymagających pomocy materialnej.
 Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, kuratorem sądowym ( wg potrzeb).
 Systematyczne organizowanie zajęć profilaktycznych i edukacyjnych w ramach lekcji wychowawczych, zastępstw lub spotkań dodatkowych.
 Organizowanie imprez o charakterze profilaktycznym (Szkolne Dni Profilaktyki).
 Bieżące rozpoznawanie i rozwiązywanie sytuacji problemowych w szkole.
 Stała współpraca z rodzicami w celu przekazywania im wiedzy na temat zagrożeń, a także zapoznanie ich z działaniami szkoły wynikającymi z harmonogramu.
 Organizowanie w szkole imprez tematycznych, konkursów.
 Zapewnienie uczniom alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu ( atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych, aktywne formy spędzania czasu wolnego, zajęcia rekreacyjno – sportowe).
 Organizowanie warsztatów profilaktycznych, prowadzonych przez instytucje wspierające prace szkoły.
 Warsztaty i prelekcje dla rodziców.
 Indywidualne konsultacje z pedagogiem szkolnym.
 Udział w akcjach i programach wspierających szeroko rozumianą działalność profilaktyczną

Zagrożenie
1. Problem przemocy i agresji
Cele, działania:
– Poszerzenie wiedzy uczniów na tematy związane z przemocą i agresją,
– Zapobieganie przemocy i agresji w rodzinach uczniów naszej szkoły,
– Edukacja uczniów, nauczycieli, rodziców w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania agresji i przemocy,
– Nauka alternatywnych sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami,
– Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny
– Uczenie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów
– Kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych,
– Pokazanie rodzicom właściwych sposobów radzenia sobie z agresją dzieci
Sposób realizacji:
– warsztaty profilaktyczne,
– zorganizowanie Szkolnych Dni Profilaktyki,
– organizowanie zajęć edukacyjnych w ramach lekcji wychowawczych, zastępstw,
– organizacja warsztatów profilaktycznych
– prowadzenie klasowych zeszytów uwag
– warsztaty, prelekcje dla rodziców
– rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami
Zagrożenie
2. Promowanie zdrowego trybu życia oraz zachowania i zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
Cele, działania:
– Zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach szczególnie zagrożonych (w szkole, domu i w drodze do i ze szkoły),
– Kształtowanie postaw bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji,
– Propagowanie zdrowego stylu życia ( kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, promocja aktywności sportowej),
–Znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i zachowania podczas wyjazdów edukacyjnych, imprez szkolnych,
–Kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych,
– Wdrażanie uczniów do odpowiedzialności za porządek i bezpieczeństwo podczas przerw i na terenie szkoły,
– Umiejętność prawidłowego postępowania w czasie pożaru, wypadku oraz klęsk żywiołowych,
Sposób realizacji:
– Przypominanie i utrwalanie zasad bezpiecznej drogi do szkoły podczas zajęć lekcyjnych; spotkanie z policjantem, pogadanki.
– organizacja apelu nt. bezpiecznych ferii i wakacji
– warsztaty, pogadanki,
– udział w programie „Szklanka mleka", „Owoce w szkole"
– organizacja wspólnych śniadań i przygotowywania zdrowych posiłków
– próbna ewakuacja szkoły
Zagrożenie
3. Trudna sytuacja materialna rodziny
Cele, działania:
– Zapewnienie uczniom z rodzin mniej zamożnych podręczników, pomocy szkolnych, obiadów,

– Pozyskiwanie funduszy na bilety do kina, teatru, na wyjazdy edukacyjne dla dzieci z biedniejszych rodzin,
Sposób realizacji:
– objęcie uczniów programem „Wyprawka szkolna",
– współpraca z GOPS w Nowinach
– współpraca z zakładami pracy w celu pozyskania funduszy,
– organizowanie różnych akcji, m.in. sprzedaż wytworów pracy uczniów na kołach zainteresowań i świetlicy
Zagrożenie
4. Profilaktyka uzależnień
Cele, działania:
–Działania informacyjno – profilaktyczne na rzecz środowiska, szkoły i indywidualnych osób,

– Dostarczanie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.
– Uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania( sztuka bycia asertywnym).
– Nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających samostanowienie i obronę własnych praw.
– Propagowanie świadomego wybierania programów TV i racjonalnego korzystania z komputera.
– Ukazywanie uczniom ciekawych form spędzania czasu wolnego, zajęć sportowych, wycieczek, imprez kulturalnych
– Umieszczenie na szkolnej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły wykazu instytucji do których można się zwrócić z prośbą o pomoc.
Sposób realizacji:
– Realizacja wybranych tematów na zajęciach wychowawczych, poprzez wykonanie prac plastycznych, warsztaty
– Realizacja Szkolnych Dni Profilaktyki,
– Warsztaty, pogadanki

Zagrożenie
5. Kultura słowa
Cele, działania:
– Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej wartości kultury języka,
– Kształtowanie nawyku kulturalnego wypowiadania się,
– Podnoszenie kultury słowa, wyeliminowanie wulgaryzmów ze słownika ucznia
Sposób realizacji:
– organizacja w szkole Tygodnia Kultury Języka,
– organizowanie konkursów recytatorskich,
– zajęcia w kole teatralnym,
– zajęcia w kołach zainteresowań, udział w konkursach recytatorskich, ortograficznych, polonistycznych, teatralnych.
Zagrożenie
6. Rozwijanie wśród uczniów poznania siebie i umiejętności społecznych / rozwijanie umiejętności interpersonalnych

Cele, działania:
– Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
– Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej,
– Ćwiczenia umiejętności wczuwania się w położenie innej osoby.
– Wzmacnianie poczucia własnej wartości,
– Kształtowanie właściwych postaw uczniów poprzez ukazywanie odpowiednich wzorców,
– Umiejętność podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności,
– Kształtowanie postawy współpracy i współdziałania,
– Uczenie tolerancji do ludzi, do innych poglądów, stylu życia czy reprezentowanych postaw
Sposób realizacji:
– Wyjazdy, wyjścia, wycieczki, biwaki, ogniska, imprezy szkolne i pozaszkolne
– Pogadanki, dyskusje, zajęcia na godzinach wychowawczych
– Warsztaty,
– Rozmowy indywidualne

Zagrożenie
7. Praca z uczniem słabym
Cele, działania:
– Praca w zespołach pomocy psychologiczno -pedagogicznej, prowadzenie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia, IPET oraz Planów Działań Wspierających,
– Kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych,
– Obserwacja i eliminowanie trudności edukacyjnych uczniów, wspieranie i wspomaganie rozwoju uczniów, eliminacja wad wymowy.
Sposób realizacji:
– Prowadzenie zajęć wyrównawczych,
– Dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych uczniów,
– Prowadzenie terapii logopedycznej,
– Zajęcia z pedagogiem szkolnym,
– Współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną
Zagrożenie
8. Praca z uczniem zdolnym
Cele, działania:
– Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych,
– Zachęcanie do rozwijania zdolności, odkrywania swoich talentów , wytrwałości i dążenia do celu,
– Przygotowanie uczniów do reprezentacji szkoły,
– Zachęcanie uczniów do kreatywności, i inicjatyw
Sposób realizacji:
– uczestnictwo w kółkach zainteresowań,
– prezentowanie własnych umiejętności i zdolności podczas różnych uroczystości szkolnych, pozaszkolnych, apeli itp.

orzel

Dzisiaj jest:
20 Październik 2018
Imieniny obchodzą:
Ireny, Kleopatry, Jana
Do końca roku szkolnego pozostało:
-485 dni

Linki

Dziennik elektroniczny 

 

 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła

 

 

Program Bezpieczna +

Znalezione obrazy dla zapytania program bezpieczna +

 

Projekt Erasmus+

 

GMINA SITKÓWKA-NOWINY

 

Bezpieczny internet 

 

 

Ogólnopolskia Koalicja

na rzecz

Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.

 

  

Projekt Englisch Teaching

 

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Nidzicka Fundacja Rozwoju- NIDA

 

 NIDA.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Znalezione obrazy dla zapytania wfoś w kielcach

 

Zadanie pn.: Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej

w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali

realizowane przez Gminę Sitkówka - Nowiny,

 jest współfinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

zgodnie z podpisaną w dniu 17.05.2017 roku umową dotacji na kwotę 20 000,00zł.

Statystyki

Użytkowników:
8429
Artykułów:
578
Zakładek:
1
Odsłon artykułów:
350117