Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. gen ANTONIEGO HEDY ps. "SZARY" w KOWALI

„...Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna... tą rzeczą jest HONOR!..."
Antoni Heda ps. "SZARY"

„Prawo do wykształcenia oznacza prawo do bycia w pełni człowiekiem"
Jan Paweł II
Spis treści:
I. Podstawa prawna szkolnego Programu Wychowawczego.
II. Wstęp.
III. Misja szkoły.
IV. Wizja szkoły.
V. Model absolwenta Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. ,,Szary" w Kowali.
VI. Podstawowe cele programu wychowawczego.
VII. Główne cele w zakresie wychowania:
• Zadania i treści właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I –VI
• Zadania i treści właściwe dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. "SZARY" w Kowali.
VIII. Zadania wychowawców klasowych.
IX. Zadania nauczycieli.
X. Zadania logopedy szkolnego.
XI. Zadania pedagoga szkolnego.
XII. Zadania dyrekcji.
XIII. Cele i zadania wychowawcze szkolnego Samorządu Uczniowskiego
XIV. Zadania i powinności rodziców.
• Formy współpracy wychowawczej z rodzicami
XV. Zadania i powinności uczniów.
XVI. Zwyczaje i obyczaje realizowane w szkole.
XVII. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.
XVIII. Zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym.
XIX. Harmonogram imprez szkolnych odbywających się cyklicznie.

I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego

* Ustawa o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
* Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
* Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96).
* Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi zmianami.
* Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
* Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
* Statut szkoły.

II. Wstęp
„Szkoła nie może jedynie dostarczać młodym informacji z różnych dziedzin wiedzy, musi im także pomagać w poszukiwaniu – we właściwym kierunku- sensu żucia. Wychowanie młodych ludzi jest zadaniem wszystkich. Naszym obowiązkiem jest ukazać im istotne wartości, aby byli odpowiedzialni za samych siebie i przyczyniali się do kształtowania społeczeństwa"- to słowa naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II – z którymi w pełni identyfikujemy się. Działalność wychowawcza naszej szkoły jest, zintegrowanym z nauczaniem procesem dydaktyczno-wychowawczym realizowanym przez wszystkich nauczycieli za pośrednictwem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w ścisłej współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym. Nasza szkoła posiada certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie oraz Certyfikat Żywe Pomniki Beatyfikacji Jana Pawła II.
Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Kowali stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do wszystkich pracowników szkoły, przy współudziale rodziców oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły. Realizacja założeń programowych wpływa na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów. Program wychowawczy podlega cyklicznej ewaluacji.

III. Misja szkoły.
Promujemy zdrowie i rozwijamy zainteresowania uczniów. Jesteśmy szkołą, która rozwija wrażliwość na problemy ekologiczne, zdrowotne. Kształtujemy nawyki harmonijnego współistnienia ze środowiskiem naturalnym. Naszym uczniom zapewniamy możliwość zdobywania wiedzy, kształcenia umiejętności, rozwijania zdolności i zainteresowań. Dbamy o bezpieczeństwo wychowanków, chronimy ich przed niebezpieczeństwami współczesności i przygotowujemy do uczestniczenia w życiu społecznym.

IV. Wizja szkoły.
Szkoła propagująca humanistyczny system wartości. Podejmująca wiele działań proekologicznych i starająca się wychodzić naprzeciw różnorodnym potrzebom uczniów.
Proponujemy nowoczesne metody nauczania dostosowane do potrzeb współczesnego świata. Zapewniamy wysoki poziom przekazywanej wiedzy, opiekę wykwalifikowanej kadry, ciekawe zajęcia pozalekcyjne oraz naukę języka angielskiego od klasy pierwszej. Stwarzamy możliwość bezpłatnego korzystania z krytego basenu „PERŁA" w ramach czwartej godziny wychowania fizycznego. Dbamy o wszechstronny rozwój osobowości uczniów, rozwijamy ich zainteresowania, zdolności i talenty. Kształcimy u uczniów samodzielność i tolerancję oraz odpowiedzialność za siebie i innych. Motywujemy do dalszej edukacji. Pomagamy uczniom rozumieć i poznawać świat, ludzi i siebie. Nasze działania zyskują akceptację rodziców.

V. Model absolwenta Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. ,,Szary" w Kowali.
• ma poczucie własnej godności i wartości,
• wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,
• dba o zdrowie swoje i swoich rówieśników,
• potrafi dbać o stan środowiska przyrodniczego,
• zna swój region i kultywuje tradycje, szkolne, narodowe i rodzinne,
• umie właściwie funkcjonować w grupie społecznej.

VI. Podstawowe cele programu wychowawczego.
Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby całej społeczności przedszkolnej; dzieci, pracowników, rodziców oraz środowiska. Integruje pracowników w realizacji celów wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych. Jest niezbędnym dokumentem kierującym procesy wychowawcze na właściwe tory, przy uwzględnieniu potrzeb, możliwości całej społeczności przedszkolnej.

1. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia.
2. Personalizacja - dostrzeganie w dziecku człowieka i traktowanie ucznia jako podmiotu wychowania i kształcenia (akceptacja, sympatia).
3. Integracja wychowania z wiedzą i kreowaniem umiejętności.
4. Spójność działań wychowawczych pomiędzy szkołą, rodziną, kościołem i środowiskiem.
5. Nierozerwalność pracy dydaktycznej i wychowawczej.
6. Demokratyzacja szkoły- podmiotowość przyznaje się każdemu jej członkowi . Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces.
7. Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy.
8. Realizacje zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej.
9. Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym środowisku i poza nim.

VII. Główne cele w zakresie wychowania.
Program wychowawczy szkoły obejmuje powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, określone w ramach zadań ogólnych szkoły:
- kształtowanie poczucia więzi narodowych, znajomości historii, szacunku dla symboli narodowych, tradycji
- kształtowanie tolerancji, dezaprobaty wobec agresji, antagonizmów i konfliktów,
- kształtowanie etyki pracy, uczenie sztuki dyskusji, negocjacji, asertywności,
- wzbogacanie wiedzy o kulturze języka – reagowanie na przejawy wulgarności,

1. Zdobywanie wszechstronnej wiedzy.
2. Rozwijanie sprawności fizycznej.
3. Wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
4. Kształtowanie postaw proekologicznych.
5. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień, możliwości uczniów.
6. Przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym.
7. Poznawanie zawodów i ukierunkowanie do wyboru przyszłego zawodu.
8. Poznawanie własnej sfery uczuciowej.
9. Kształtowanie poczucia wartości i godności, budowanie systemu i hierarchii wartości.
10. Kształtowanie postawy wzajemnego zrozumienia i współdziałania.
11. Stworzenie warunków do kształcenia uczniów z orzeczeniami z poradni psychologiczno- pedagogicznej.
12. Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
13. Kształcenie postawy twórczego i refleksyjnego myślenia.
14. Kształtowanie postaw prospołecznych.- eliminowanie u dzieci niepożądanych zachowań.
15. Rozwój samorządności.
16. Współpraca ze środowiskiem.

VIII. Zadania i treści właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I –VI w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps." SZARY" w Kowali

Działalność wychowawcza naszej szkoły jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem procesem dydaktyczno-wychowawczym realizowanym przez wszystkich nauczycieli za pośrednictwem wszystkich zajęć edukacyjnych
i pozalekcyjnej w ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym.
1. OBSZAR - Rozwój fizyczny
CEL GŁÓWNY - rozwijanie sprawności fizycznej
CELE SZCZEGÓŁOWE - Uczeń:
-poznaje podstawowe zasady troski o swoje ciało,
-rozumie potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego na powietrzu
-rozwija tężyznę fizyczną i doskonali swoje umiejętności
-rozumie potrzebę podnoszenia swojej sprawności fizycznej
-świadomie troszczy się o swoją sprawność fizyczną
- uczestniczy w wybranych przez siebie formach aktywności sportowej

FORMY REALIZACJI -
• podnoszenie sprawności fizycznej uczniów na zajęciach WF,
• podczas zajęć pływania na basenie,
• na zajęciach pozalekcyjnych
• imprezach sportowych,
• w trakcie gier i ćwiczeń terenowych, na rajdach, na wycieczkach.
• organizowanie dyskusji, rozmów z ekspertami, wywiadów, prelekcji, słuchania wypowiedzi autorytetów w sprawach bezpieczeństwa,
• spacery, wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe.

CELE GŁÓWNE - wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
CELE SZCZEGÓŁOWE - Uczeń:
-poznaje podstawowe przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w klasie, w szkole i poza nią,
-zna i stosuje podstawowe przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i poza nią,
-nabywa umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia,
-nabywa nowych umiejętności w zakresie edukacji komunikacyjnej (karta rowerowa)
-nabywa umiejętności rozpoznawania zagrożeń płynących ze stosowania używek,
-troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych.

CELE GŁÓWNE - kształtowanie postaw proekologicznych
FORMY REALIZACJI –
• realizacja zajęć przyrody i treści ścieżki ekologicznej,
• udział w akcjach sprzątania świata,
• udział w wycieczkach ekologicznych,
• organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
• prowadzenie akcji np. zbiórka makulatury, zużytych baterii, plastikowych zakrętek
zwiedzanie muzeum przyrody.

2. OBSZAR - Rozwój intelektualny
CELE GŁÓWNE - -odkrywanie swoich uzdolnień możliwości i własnej indywidualności
CELE SZCZEGÓŁOWE - Uczeń:
• -rozwija swoje umiejętności,
• -odkrywa własne uzdolnienia i możliwości,
• -rozwija swoje zainteresowania,
• - świadomie wybiera formy rozwoju własnych zainteresowań,
• -uświadamia sobie własną indywidualność i odmienność,
• -samodoskonali się w wybranych przez siebie kierunkach.

FORMY REALIZACJI –
• na wszystkich zajęciach edukacyjnych,
• w kołach zainteresowań,
• w pracy własnej ucznia,
prace na rzecz klasy i szkoły, projektowanie ulepszeń organizacyjnych.

CELE GŁÓWNE - zamiłowanie do poszukiwania, dociekania prawdy, fascynacji pięknem.
CELE SZCZEGÓŁOWE - Uczeń:
-poznaje otaczający go świat,
-uczy się „organizacji" uczenia się,
-prowadzi własne obserwacje,
-wykonuje pierwsze doświadczenia, poszukuje samodzielnych rozwiązań,
-uczy się rozwiązywania złożonych problemów poznawczych,
-potrafi dociekać, zgłębić , poszukiwać.

FORMY REALIZACJI –
• rozwiązywanie wspólnie z nauczycielem złożonych problemów poznawczych mających wiele rozwiązań, wymagających negocjacji, badań i doświadczeń,
• organizowanie debat, dyskusji, literackich spotkań, inscenizacji recytacji,
• organizowanie apeli, konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
• oglądanie filmów, sztuk teatralnych, wystaw,
• udział w koncertach muzycznych,
• organizacja wycieczek np. do planetarium, muzeum,
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych edukacyjnych

3. OBSZAR - Rozwój emocjonalny

CELE GŁÓWNE - poznawanie własnej strefy uczuciowej
CELE SZCZEGÓŁOWE - Uczeń:
-rozwija sprawność i samodzielność życiową,
-potrafi słuchać innych,
-nabywa umiejętność samooceny,
-rozumie pojęcia: uczucie pozytywne, negatywne, emocje,
-zna i ocenia reakcje własne i innych,
-jest świadomy własnego sposobu reagowania w różnych sytuacjach

FORMY REALIZACJI –
• nawiązywanie kontaktów interpersonalnych na godzinach wychowawczych (zdobywanie wiedzy i trening w tym zakresie),
• organizowanie grup wsparcia, otaczanie opieką osób nieśmiałych, zakompleksionych, itp.
odgrywanie scenek rodzajowych, dialogów, inscenizacji, organizowanie zabaw integracyjnych.

CELE GŁÓWNE - -ukierunkowanie uczuć, emocji
CELE SZCZEGÓŁOWE - Uczeń:
-rozwija umiejętność komunikacji,
-okazuje własne uczucia i emocje,
-uczy się opanowywania własnych emocji,
-okazuje uczucia i emocje stosownie do sytuacji,
-tworzy właściwie relacje z otoczeniem.
-dostrzega i rozumie związki z innymi ludźmi, zna granice własnych możliwości,
-wycisza emocje, umie sobie radzić ze stresem.

FORMY REALIZACJI –
• prowadzenie zajęć pozalekcyjnych np. harcerskie, w ramach świetlicy szkolnej,
• organizacja zajęć podczas ferii zimowych,
• spotkania z pedagogiem szkolnym,
pogadanki na godzinach wychowawczych.

4. OBSZAR - Rozwój moralny

CELE GŁÓWNE - kształtowanie poczucia wartości i godności, budowanie systemu i hierarchii wartości.
CELE SZCZEGÓŁOWE - Uczeń:
poznaje różne zachowania, uczy się oceny własnych zachowań,
-uczy się dokonywania wyborów,
-stara się szanować siebie i innych,
-poznaje pojęcia: wartość i godność człowieka,
-rozumie pojęcia wartość i godność,
-uczy się wartościowania,
-bierze odpowiedzialność za swoje wybory, własną naukę i rozwój,
-posługuje się własnym systemem wartości,
-świadomie dokonuje wyborów.

FORMY REALIZACJI –
• w trakcie wszystkich zajęć (ze szczególnym uwzględnieniem studium nad literaturą),
• w czasie godzin wychowawczych,
• w rozmowach nauczyciela z uczniem,
• organizowanie samooceny dotyczącej wykonania zadania, zachowania w zespole,
• ustalanie reguł zachowania,
• organizowanie obserwacji zjawisk społecznych w najbliższym otoczeniu,
• przekształcenie w twórczy sposób naturalnie zaistniałych sytuacji (np. za pomocą dramy),
• przygotowanie ankiet, kwestionariuszy- badanie opinii,
• swobodna twórczość,
• organizowanie zabaw i gier.

CELE GŁÓWNE - kształtowanie poczucia wartości i godności, budowanie systemu i hierarchii wartości., rozumienie i szanowanie siebie i innych.

CELE SZCZEGÓŁOWE - Uczeń:
-poznaje różne potrzeby,
-rozróżnia potrzeby swoje i innych,
-nazywa swoje potrzeby i potrzeby innych,
-uczy się wyrażać własne zdanie,
-rozumie pojęcie – autonomia,
-odczuwa potrzebę własnej niezależności,
-realizuje własnepotrzeby z uwzględnieniem potrzeb innych ludzi,
-ma świadomość własnej autonomii,
-umie bronić własnego zdania i szanuje zdanie innych,
-poznaje kulturę i tradycje innych krajów Unii Europejskiej.

FORMY REALIZACJI –
• w czasie godzin wychowawczych
• w rozmowach nauczyciela z uczniem,
• organizowanie samooceny dotyczącej wykonania zadania, zachowania w zespole,
• ustalanie reguł zachowania i kontraktów,
• organizowania obserwacji zjawisk społecznych w najbliższym otoczeniu,
• przekształcanie w twórczy sposób naturalnie zaistniałych sytuacji (np. za pomocą dramy),
• przygotowanie ankiet, kwestionariuszy badania opinii,
• swobodna twórczość,
• organizowanie zabaw i gier,
• organizowanie Europejskiego Dnia Języków,
• przynależność do Szkolnego Klubu Europejskiego.

5. OBSZAR - Rozwój wolicjonalny

CELE GŁÓWNE - stawianie celów i ich osiąganie
CELE SZCZEGÓŁOWE - Uczeń:
poznaje pojęcia pracowitość, rzetelność, wytrwałość,
-uczy się wytrwałości i pracowitości,
-kończy rozpoczęte zadanie,
-uczy się stawiania celów i dobierania do nich sposobów realizacji,
-samodzielnie wybiera cele,
-przy pomocy dobiera do nich środki realizacji,
-dokonuje samodzielnych rozwiązań i samodzielnie dobiera do nich środki realizacji
-odczuwa potrzebę autokreacji

FORMY REALIZACJI –
• w trakcie wszystkich zajęć (poprzez uwzględnienie w ocenie pracy: punktualności wykonania, nakładu pracy i formy jej prezentacji),
• w pracach grupowych ,
• w pracach typu organizacyjnego,
• w działalności samorządowej uczniów,
rozwiązywanie nowych, nieznanych problemów za pomocą technik synektycznych, teatralnych.

6. OBSZAR - Rozwój duchowy

CELE GŁÓWNE - poznawanie dorobku kultury
CELE SZCZEGÓŁOWE - Uczeń:
-poznaje tradycje rodzinne, religijne, szkolne,
-poznaje tradycje narodowe,
-rozróżnia poznane tradycje i ich symbolikę,
-aktywnie uczestniczy w uroczystościach rodzinnych, religijnych, szkolnych i środowiskowych
-rozwija szacunek do tradycji,
-świadomie uczestniczy we wszystkich uroczystościach.

FORMY REALIZACJI –
• uczestnictwo w czynnym wypoczynku jako okazja do duchowego doskonalenia się,
• współistnienie w grupie,
• odkrywanie własnych upodobań,
• kultywowanie tradycji, obyczajów bliższego i dalszego środowiska,
• udział w uroczystościach szkolnych, narodowych i religijnych,
• organizowanie w klasach świąt: Dzień Chłopca, Andrzejki, Wigilia, Dzień Matki itp.
• pogadanki związane ze świętami religijnymi,
• ukazywanie związków pomiędzy tradycją rodzinną i narodową przy organizowaniu Świąt Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia,
• udział w konkursach, wystawach, przedstawieniach,
udział w rekolekcjach i przedstawieniach o treści religijnej.

CELE GŁÓWNE - kształcenie postawy twórczego i refleksyjnego myślenia
CELE SZCZEGÓŁOWE - Uczeń:
-uwrażliwia się na piękno,
-poznaje sztukę użytkową,
-uczestniczy w różnorodnych formach działalności artystycznej,
-przygotowuje się do świadomego odbioru sztuki,
-uzewnętrznia emocje w kontakcie ze sztuką,
-odczuwa potrzebę stałego kontaktu ze sztuką.

FORMY REALIZACJI –
• poszukiwanie w sztuce (literaturze, filmie, muzyce) wzorów godnych naśladowania,
• samodzielność jako postawa twórcza: prace plastyczne i techniczne,
znajomość znaczenia naturalnego i kulturalnego dziedzictwa regionu (zabytki architektury i malarstwa).

7. OBSZAR - Rozwój społeczny

CELE GŁÓWNE - -kształtowanie postaw prospołecznych
CELE SZCZEGÓŁOWE - Uczeń:
-rozwija poczucie przynależności do klasy i szkoły,
-integruje się z zespołem klasowym,
-nabywa umiejętność współpracy koleżeńskiej,
- zna i stosuje zasady współżycia w szkole,
-dokonuje oceny własnych zachowań , podejmuje próby wyciągania wniosków,
-uświadamia konieczność dokonywania samokontroli.
-rozumie pojęcia: koleżeństwo, tolerancja, przyjaźń, współpraca, pomoc,
-nabywa umiejętność bycia dobrym kolegą, przyjacielem,
-rozróżnia dobre i złe postawy
-zachowuje się tolerancyjnie, dostrzega potrzeby innych,
- rozróżnia zachowania uległe, agresywne i asertywne,
-jest odpowiedzialny za powierzone zadania,
-potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi.

FORMY REALIZACJI –
• na godzinach wychowawczych zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia oraz zapoznanie ze Statutem,
• udział w pracach organizacji uczniowskich,
• organizacja imprez klasowych, szkolnych i międzyszkolnych,
• organizowanie akcji charytatywnych.

CELE GŁÓWNE -rozwój samorządności
CELE SZCZEGÓŁOWE - Uczeń:
-poznaje prawa, obowiązki i zasady działania samorządu klasowego,
-wypracowuje zasady działania samorządu klasowego- „kodeks ucznia",
-poznaje rolę i zadania Samorządu Uczniowskiego,
-aktywnie uczestniczy w realizacji zadań na rzecz klasy i szkoły,
-rozumie pojęcia: samorządność, odpowiedzialność, współpraca,
-jest współodpowiedzialny za podjęte działania, analizuje je,
-potrafi ocenić i wybrać właściwą dla siebie postawę,
-poznaje struktury samorządu lokalnego,
-uczy się zasad demokracji.

FORMY REALIZACJI –
• na godzinach wychowawczych zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia oraz zapoznanie ze Statutem,
• udział w pracach organizacji uczniowskich,
• organizacja imprez klasowych, szkolnych i międzyszkolnych,
organizowanie akcji charytatywnych.

IX. Zadania i treści właściwe dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps." SZARY" w Kowali

Dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi poglądami, zainteresowaniami, możliwościami i umiejętnościami. Sprawia to, że kierowanie i pobudzanie rozwoju dziecka w procesie wychowania polega przede wszystkim na dostarczeniu bodźców i treści wyzwalających jego własną aktywność, potrzebę ruchu i działania oraz przeżyć umacniających dobre samopoczucie i wiarę we własne możliwości. Wymaga dobrej orientacji w indywidualnych możliwościach rozwojowych dzieci, aby można było postawić im odpowiednie, wymagania. Wychowanie polega zarówno na ochronie przed złem, jak i przede wszystkim budowaniu dobra.

Realizacja programu

1. OBSZAR - Aktywność społeczna
CELE GŁÓWNE:
-- Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, aby wiedziały co jest dobre a co złe,
- Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek,
- Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
- Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
- Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- nabywanie przez dziecko wiedzy o sobie ( dane personalne, cechy wyglądu zewnętrznego, cechy charakteru),
- nazywanie własnych stanów emocjonalnych,
- nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach ( odporność na porażki i stres),
- nabywanie coraz większej samodzielności,
- dążenie do rozumienia własnej indywidualności,
- przestrzeganie zasad godnego życia w grupie,
- dostrzeganie odrębności innych,
- dążenie do rozumienia potrzeb dzieci o zróżnicowanych potrzebach fizycznych i intelektualnych,
- nabywanie świadomości obywatelskiej,
- swobodne podejmowanie działań zmierzających do określenia własnej tożsamości,
- swobodne komunikowanie się z innymi,
- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

PRZEWIDYWANE EFEKTY:
- przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych i organizowaniu swobodnej działalności stosownie do swoich możliwości rozwojowych,
- nazywa swoje emocje,
- zna zasady ustalone w przedszkolu, stara się ich przestrzegać,
- swobodnie porozumiewa się z osobami dorosłymi i rówieśnikami,
- określa odrębność innych względem siebie,
- akceptuje potrzeby dzieci o zróżnicowanych potrzebach fizycznych i intelektualnych,
- pełni swoją rolę, jako dziecko, w życiu społecznym,
- chętnie podejmuje działania zbiorowe, czuje się odpowiedzialny za uzyskany wynik,
- umiejętnie pokonuje trudności, radzi sobie z porażkami i stresem,
- jest zdolne do kompromisów,
- wykazuje inicjatywę w działaniu,
- uzasadnia swoje postępowanie,
- zna zakres swoich obowiązków w domu rodzinnym,
- dąży do organizowania i przekształcania rzeczywistości społeczno – kulturowej według własnych pomysłów.

2. OBSZAR - Aktywność Językowa

CELE GŁÓWNE:
- Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych, potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
- Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- słuchowe spostrzeganie różnego rodzaju dźwięków i ich określanie,
- prawidłowe artykułowanie głosek,
- swobodne wyrażanie swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w rozmowach z innymi osobami w codziennych sytuacjach,
- posługiwanie się mową poprawną gramatycznie,
- posługiwanie się pozawerbalnymi sposobami komunikacji,
- wzrokowe spostrzeganie elementów z otoczenia ( jako czynnik warunkujący nabycie umiejętności czytania),
- rozumienie znaczenia symboli graficznych

PRZEWIDYWANE EFEKTY:
- przejawia wrażliwość słuchową,
- prawidłowo artykułuje głoski,
- swobodnie posługuje się mową dla wyrażania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w codziennych sytuacjach,
- w toku komunikowanie się z innymi stosuje pozawerbalne środki wyrazu,
- mówiąc przejawia postawę twórczą,
- rozumie znaczenie znaków i symboli graficznych,
- rozumie istotę czytania i pisania jako nośnika informacji ( międzyludzkiej komunikacji językowej ).

3. OBSZAR – Aktywność Poznawcza

CELE GŁÓWNE:
- Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
- Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
- Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania
swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
- Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- inicjowanie działalności zabawowej wg. własnych pomysłów i na miarę własnych możliwości,
- rozwiązywanie w charakterystyczny dla siebie sposób problemów pojawiających się podczas zabawy,
- poznawanie w toku zabaw zróżnicowanych potrzeb innych dzieci,
- dostrzeganie pomysłów dzieci uzdolnionych i korzystanie z nich w zabawach,
- prezentowanie własnych zainteresowań, poznawanie cudzych,
- dostrzeganie prostych związków przyczynowo –skutkowych,
- Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem zmieniających się pór roku,
- Rozumienie konieczności ochrony środowiska naturalnego,
- systematyczne poszerzenie wiedzy o świecie ( z różnych dziedzin życia człowieka, np. wybranych aspektów świata kultury, techniki, itp.)

PRZEWIDYWANE EFEKTY:
- samodzielnie inicjuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami,
- twórczo podchodzi do problemów pojawiających się w zabawach,
- dokonuje analizy, syntezy, porównania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów,
- poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania, problemy,
- zna główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony ,
- rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny,
- dostrzega zależności miedzy skutkiem a przyczyną.

4. OBSZAR – Aktywność Artystyczna

CELE GŁÓWNE:
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych,
- swobodne wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych,
- oglądanie przedstawień teatralnych i filmowych dla dzieci połączone z wyrażaniem własnych refleksji,
- rozumienie znaczenia literatury w życiu człowieka,
- nabywanie umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń technicznych,
- rozwijanie talentów artystycznych,

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych,
- swobodne wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych,
- oglądanie przedstawień teatralnych i filmowych dla dzieci połączone z wyrażaniem własnych refleksji,
- rozumienie znaczenia literatury w życiu człowieka,
- nabywanie umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń technicznych,
- rozwijanie talentów artystycznych,

PRZEWIDYWANE EFEKTY:
- wyraża swoje potrzeby, emocje, uzdolnienia podczas śpiewu, tańca, gry na instrumentach,
- podejmuje działania niestandardowe dla osiągnięcia zamierzonych celów w działalności plastyczno –konstrukcyjnej,
- chętnie bierze udział w organizowaniu przedstawień teatralnych, podczas których wyraża siebie w roli aktora,
- dba o rozwój własnych zainteresowań z wybranej dziedziny sztuki
5. OBSZAR – Aktywność ruchowa i zdrowotna

CELE GŁÓWNE:
- Aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych,
- przestrzeganie zasad przyjętych w zabawach ruchowych,
- podejmowanie sportowej rywalizacji,
- poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,
- rozumienie problemów ludzi niepełnosprawnych fizycznie, chorych
- rozumienie znaczenia dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie,

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych,
- przestrzeganie zasad przyjętych w zabawach ruchowych,
- podejmowanie sportowej rywalizacji,
- poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,
- rozumienie problemów ludzi niepełnosprawnych fizycznie, chorych
- rozumienie znaczenia dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie,

PRZEWIDYWANE EFEKTY:
- chętnie uczestniczy w zabawach, grach i zajęciach ruchowych,
- przejawia twórczą inicjatywę w zabawach ruchowych,
- rozumie potrzebę dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie,
- zna zasady bezpieczeństwa, przestrzega ich,
- jest wrażliwe na problemy ludzi niepełnosprawnych fizycznie, chorych,
- określa swoje samopoczucie,
- wie, co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka.

X. Zadania wychowawców klasowych.
Nauczyciel wychowawca planuje i organizuje proces wychowania poprzez:
1) opracowanie planu wychowawczego klasy
2) stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów (przygotowuje do życia w rodzinie, zespole, społeczeństwie)
3) rozwiązywanie problemów
4) realizowanie tematyki godzin wychowawczych
5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie,
6) organizowanie opieki nad uczniami z trudnościami w nauce, materialnymi i życiowymi
7) prowadzenie dokumentacji pracy wychowawczej
8) organizowanie opieki nad uczniami z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
9) organizowanie wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
10) ścisłą współpracę z rodzicami i Radą Rodziców, z pedagogiem szkolnym , logopedą i psychologiem
11) egzekwowanie przestrzegania regulaminu szkoły w aspekcie praw i obowiązków ucznia
12) współpracę z pielęgniarką szkolną
13) wyzwalanie inicjatyw własnych młodzieży

XI. Zadania nauczycieli
1) Proponowanie uczniom odpowiednich form wypoczynku dostępnych w szkole i poza nią
2) Reagowanie na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci
3) Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania
4) Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów
5) Kształcenie i wychowywanie dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka
6) Stwarzanie bezpiecznych warunków dla dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem w czasie wycieczek, wyjść itp.

XII. Zadania logopedy szkolnego
Do zadań logopedy należy w szczególności :
 Przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
 Diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,
 Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach, dzieci u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,
 Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami z trudnościami w czytaniu i pisaniu przy ścisłej współpracy z pedagogami i innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia,
 Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

XIII. Zadania pedagoga szkolnego
 Zadania wychowawcze (kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom),
 Profilaktyka wychowawcza (diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, agresji, innych zagadnień wychowawczych),
 Indywidualna opieka pedagogiczna (pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).
 Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy, policją, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich.
 Orientacja zawodowa (m. in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły , gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą, współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym).
 Organizowanie i planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, koordynowanie pracy zespołu do spraw pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

XIV. Zadania dyrektora szkoły
Zadania dyrektora szkoły określają ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela i inne rozporządzenia i regulaminy.

XV. Cele i zadania wychowawcze szkolnego Samorządu Uczniowskiego
1) Upowszechnienie samorządności zgodnej z procesem demokratycznym (wybory, prawa i obowiązki samorządu),
2) Opracowanie planu pracy i regulaminu samorządu,
3) Wybór nauczyciela – opiekuna samorządu
4) Redagowanie gazetki ściennej,
5) Umiejętność współpracy w zespole – świadczenie na rzecz zbiorowości, organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej,
6) Organizowanie pomocy dla potrzebujących.
XVI. Zadania i powinności rodziców

1) Mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach rodziców zorganizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, spotkaniach dotyczących spraw wychowawczych szkoły.
2) Mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, stałego kontaktu z wychowawcą w innych sytuacjach wychowawczych. W przypadku zwolnienia ucznia nawet z części zajęć szkolnych rodzic jest zobowiązany do pisemnego usprawiedliwienia tej nieobecności.
3) Dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka (estetyka, czystość, stosownie do pory roku).
4) Powinni na bieżąco zgłaszać do nauczycieli, pedagoga szkolnego lub dyrekcji szkoły najdrobniejsze formy przestępczości (kradzieże, przemoc fizyczna i psychiczna).
5) Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślnie zniszczone sprzęty i urządzenia w szkole dokonane przez dzieci.
6) Rodzice mile widziani są w pracach na rzecz szkoły, imprezach i uroczystościach odbywających się w szkole.
7) Mają obowiązek współpracować z nauczycielami w zakresie wychowania i kształcenia dzieci.

Formy współpracy wychowawczej z rodzicami
1) Kontakty bezpośrednie wychowawców (indywidualne rozmowy).
2) Zebrania organizacyjno-informacyjne.
3) Kontakty z rodzicami drogą elektroniczną
4) Współpraca z Radą Rodziców.
5) Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
6) Wspólne wycieczki, rajdy, biwaki i imprezy klasowe.
7) Wspólne wyjazdy na basen i pomoc w opiece nad dziećmi w klasach I - III
XVII. Zadania i powinności ucznia
Uczeń ma obowiązek:
1) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
2) Z szacunkiem wypowiadać się na temat patrona swojej szkoły.
3) Używać zwrotów grzecznościowych w stosunku do pracowników szkoły, rówieśników.
4) Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
5) Dbać o wspólne dobro, ład, porządek w szkole.
6) Stosować się do zaleceń każdego pracownika szkoły.
7) Być stosownie ubranym na zajęcia szkolne.
8) Dbać o bezpieczeństwo własne i innych.

Uczeń ma prawo do:
1) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo.
2) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej oraz ochrony oraz poszanowania jego godności.
3) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
4) Swobody w kulturalnym wyrażaniu myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły.
5) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
6) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
7) Pomocy w przypadku trudności w nauce.
8) Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.
9) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki.
10) Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

XVIII. Zwyczaje i obyczaje realizowane w szkole
1) Pasowanie na ucznia.
2) Pasowanie na czytelnika.
3) Przyrzeczenie harcerzy/ zuchów.
4) Prowadzenie kroniki (szkoły, drużyny harcerskiej, koła teatralnego, Unii Europejskiej, Comeniusa , judo).
5) Wręczanie dyplomów absolwenta szkoły.
6) Przyznawanie tytułu przyjaciela szkoły (dyplom).

XIX. Zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym.
1) Nawiązanie kontaktów z organem samorządu terytorialnego (wójt, radni, pracownicy urzędu gminy).
2) Spotkania z przedstawicielami samorządu – zapraszanie gości na uroczystości szkolne.
3) Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (GOPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, policja, straż pożarna, pielęgniarka, lekarz, stomatolog).
XX. Harmonogram imprez szkolnych odbywających się cyklicznie .

orzel

Dzisiaj jest:
20 Październik 2018
Imieniny obchodzą:
Ireny, Kleopatry, Jana
Do końca roku szkolnego pozostało:
-485 dni

Linki

Dziennik elektroniczny 

 

 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła

 

 

Program Bezpieczna +

Znalezione obrazy dla zapytania program bezpieczna +

 

Projekt Erasmus+

 

GMINA SITKÓWKA-NOWINY

 

Bezpieczny internet 

 

 

Ogólnopolskia Koalicja

na rzecz

Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.

 

  

Projekt Englisch Teaching

 

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Nidzicka Fundacja Rozwoju- NIDA

 

 NIDA.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Znalezione obrazy dla zapytania wfoś w kielcach

 

Zadanie pn.: Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej

w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali

realizowane przez Gminę Sitkówka - Nowiny,

 jest współfinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

zgodnie z podpisaną w dniu 17.05.2017 roku umową dotacji na kwotę 20 000,00zł.

Statystyki

Użytkowników:
8429
Artykułów:
578
Zakładek:
1
Odsłon artykułów:
350062